S.C. "ROMVAG" S.A. CARACAL

Societate comerciala de constructie, modernizari si reparatii vagoane marfa

Inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 28/138/1991

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 146, Caracal, Cod 235200, Jud. Olt

Tel: +40 249 / 515950, +40 249 / 515951 ; Tel/fax: +40 249 / 515936, +40 249 / 515955, +40 249 / 515301

Cod fiscal R.1522894/92, Cont virament RO63ABNA1700264100410507 - RBS Filiala Craiova